Wuhan Ligong Daxue Xuebao (Jiaotong Kexue Yu Gongcheng Ban)/Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science and Engineering)

Wuhan Ligong Daxue Xuebao (Jiaotong Kexue Yu Gongcheng Ban)/Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science and Engineering) Editors-Panel


Dr. Wang Yuming

Editor-in-Chief

Prof. You Zheng

Associate-Editor

Dr. Li Yongtu

Associate-Editor

Dr. Sun Jiaguang

Sub-Editor

Prof. Zhang Jianmin

Associate-Editor

Dr. Jin Yong

Associate-Editor

Prof. Dong Jiahong

Associate-Editor